Charakteristika nášho centra

        Centrum pre deti a rodiny je rozpočtová organizácia a je zriadená Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave. Štátny rozpočet nepokryje všetky naše potreby a preto sa obraciame na všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sú nám ochotní pomôcť, či už materiálne alebo finančne. Vaša pomoc prispeje k zlepšeniu podmienok života detí, ktoré nie z vlastnej viny prežívajú detstvo mimo vlastnej rodiny.

Centrum zabezpečuje starostlivosť o výchovu detí na základe rozhodnutia súdu celoročne a nepretržite, v období, kým rodina dieťaťa nie je schopná, alebo sa nemôže postarať o dieťa. Centrum pre deti a rodiny Štúrovo poskytuje starostlivosť deťom a mladým dospelým vo veku od 0 do 25 rokov podľa zákona č. 305/2005 o Sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

       Víziou centra je vytvoriť zariadenie pre dočasné umiestnenie detí, ktorých psychický, fyzický a sociálny vývin je ohrozený alebo narušený v ich primárnom prostredí. Naším cieľom je posilniť terénnu prácu s rodinou dieťaťa a to najmä prostredníctvom odborného poradenstva, edukáciou, priamou činnosťou a praktickým vedením rodičov našimi zamestnancami. Umožňujeme deťom prejaviť a rozvíjať ich individuálny potenciál a je im nápomocný pri dosiahnutí čo najvyšších akademických úspechov a životných kvalít, ktoré potom uľahčia mladým dospelým vstup do samostatného života.

        Podporiť nás môžete rôzne, a to prostriedkami finančného aj nefinančného charakteru -  športových pomôcok, hygienických potrieb, školských pomôcok, oblečenia, kníh, darovaním hračiek, turistických potrieb a pod. Veľmi sa potešíme aj pomoci pri tvorbe a realizácii programov a voľnočasových aktivít pre deti. Budeme vďační za každú formu pomoci, ktorú by ste vedeli našim deťom poskytnúť. Ak ste sa práve rozhodli, že podporíte náš centrum pre deti a rodinu, čím spríjemníte život detí žijúcich v ňom, budeme nesmierne vďační.

Finančné prostriedky prosím zasielať na účet vedený v Štátnej pokladnici Bratislava, číslo účtu:

SK27 8180 0000 0070 0042 1501, kód 8180

 
Aj vďaka Vám tak môže byť život našich detí veselší, plnší zážitkov a nových skúseností. ĎAKUJEME!

 

Vyhlásenie o prístupnosti

Internetová stránka nášho zariadenia spĺňa štandardy podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémov verejnej správy a štandardy pre prístupnosť webu dané Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy [č. 312/2010 Z. z.] v účinnosti od 15. júla 2010.

Výnimky

Centrum pre deti a rodiny Štúrovo si je vedomý nedodržania štandardov informačných systémov verejnej správy pri zverejňovaní niektorých zmlúv, nakoľko boli zverejnené v jedinom dostupnom formáte, keďže druhé zmluvné strany detskému domovu elektronickú verziu zmlúv v čitateľnej forme neposkytli.

Centrum pre deti a rodiny  Štúrovo si je vedomý nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty doručené nášmu zariadeniu  výlučne klasickou poštou.  Jedná sa o dokumenty, ktoré detský domov netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

O súboroch cookie na tejto stránke:

Stránka www.cpdarsturovo.eu nepoužíva žiadne reklamné, analytické alebo iné súkromie ohrozujúce cookies. Žiadne cookies sa nezdieľajú s tretími stranami.