Chcem sa stať profesionálnym 

                                                     náhradným rodičom

          Stať sa profesionálnym náhradným rodičom znamená byť v pracovnoprávnom pomere vo vzťahu k centru pre deti a rodiny. Profesionálny náhradný  rodič je zamestnancom CDR. Starostlivosť o deti je vykonávaná v domácom prostredí zamestnanca - PNR, t.j.  v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom CDR, alebo  v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je zamestnanec vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.

Ide o veľmi zodpovednú a náročnú prácu, ktorá spočíva najmä v 24 hodinovej starostlivosti o dieťa, ktoré má špecifické potreby vzhľadom k tomu, že nemôže vyrastať vo svojej vlastnej biologickej rodine, pretože jeho rodičia mu nemôžu, nechcú, alebo nevedia zabezpečiť starostlivosť.

         Hlavným poslaním profesionálneho náhradného rodiča je naplniť jednu zo základných potrieb dieťaťa, a to potrebu blízkej osoby, s ktorou si dieťa vytvorí vzťah. Tento vzťah má byť vzájomný, nie jednostranný.  Vzájomné puto, ktoré priaznivo ovplyvní jeho fyzický a psychický vývin, sa stane kľúčovým pre utváranie citových väzieb a sociálnych vzťahov dieťaťa v jeho ďalšom živote. Dôležité je vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine je pre dieťa dočasným riešením a cieľom je dieťa čo najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny, ak sa rodinné pomery zmenili tak, že rodičia môžu vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa. 

Úlohy profesionálneho náhradného rodiča sú náročné a  vo svojej podstate ide o životné poslanie:
a)  bezpodmienečne prijať dieťa do svojej rodiny,
b)  hojiť či zmierniť dopady traumy z opustenia,
c)  uspokojovať jeho zanedbané vývinové potreby,
d) pomôcť dieťaťu prepracovať negatívne zážitky a podporovať jeho sebaúctu a vytvárať nádej do budúcnosti 

 

  • Profesionálna náhradná rodina je organizačná súčasť Centra pre deti a rodiny. Ide o domáce prostredie zamestnanca Centra, v ktorom sa poskytuje       starostlivosť určenému počtu detí - najmenej 1 a najviac 3 deti ( v zmysle §17 Vyhlášky 103/2018 Z.z. MPSVR SR ).
  • Ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie sa vykonáva v domácom prostredí zamestnanca Centra v rodinnom dome alebo v           byte poskytnutom Centrom pre deti a rodiny alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo                       spolunájomcom ( v zmysle §18 Vyhlášky 103/2018 Z.z. MPSVR SR ).
  • Pre vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a                 absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti ( v zmysle §15 Vyhlášky č. 103/2018 Z.z. MPSVR SR ).
  • Rozsah prípravy je 60 hodín resp. 40 hodín, pokiaľ záujemca o profesionálne náhradné rodičovstvo spĺňa osobitný kvalifikačný predpoklad ( v zmysle       § 15 a §16 Vyhlášky č. 103/2018 Z.z. MPSVR SR ).
  • Profesionálny náhradný rodič je zamestnanec Centra a vzťahujú sa na neho príslušné ustanovenia § 52 Zákonníka práce. Záujemca o vykonávanie             profesionálneho náhradného rodiča musí byť fyzicky a psychicky spôsobilý. Profesionálnemu náhradnému rodičovi patrí mzda v zmysle § 120                   Zákonníka práce v treťom stupni náročnosti práce plus príplatky za náročnosť v starostlivosti o deti.
  • Výška úhrady výdavkov na dieťa v profesionálnej náhradnej rodine a výška úhrady výdavkov spojených s bývaním dieťaťa je vyplácaná v zmysle § 18       Vyhlášky č. 103/2018 Z. z. MPSVR SR
  • Rozhodnutie stať sa profesionálnym náhradným rodičom vyžaduje od záujemcu skutočne veľké presvedčenie o tom, že túto „prácu“ chce naozaj vykonávať. Je to výrazný zásah nielen do jeho života, ale aj do života celej rodiny a často aj blízkeho okolia. Záujemca o profesionálne náhradné rodičovstvo musí byť naozaj vnútorne presvedčený o význame svojho rozhodnutia. Veľkú pozornosť treba venovať odbornej príprave na profesionálne náhradné rodičovstvo, kde sa dozviete o všetkých pozitívách aj možných úskaliach tejto práce. Pre vykonávanie  profesionálneho náhradného rodičovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný predpoklad najmenej úplného stredného vzdelania a absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ktorá je v rozsahu 60 hodín, alebo 40 hodín. 

Ak Vás zaujali informácie o profesionálnom náhradnom rodičovstve a chceli by ste sa zúčastniť odbornej prípravy v našom regióne, tak ÚPSVR, Centrum pre deti  a rodiny Komárno a Centrum pre deti  a rodiny Nitra organizujú  prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo bezplatne.

Odbornú prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo organizujú aj akreditované subjekty:

Bližšie informácie na stránke O.Z. Návrat www.navrat.sk

Bližšie informácie na stránke Úsmev ako dar www.usmev.sk

      Úplné znenie zákonov vyhľadáte na www.slov-lex.sk