Oznámenie!!!

CDR Štúrovo plánuje realizovať prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo v termíne od 17.09.2024 - 31.10.2024. Bližšie informácie: viď kontakty


                                         Chcem sa stať profesionálnym 

                                                     náhradným rodičom          Stať sa profesionálnym náhradným rodičom znamená byť v pracovnoprávnom pomere vo vzťahu k centru pre deti a rodinu. Profesionálny náhradný rodič je zamestnancom CDR. Starostlivosť o deti je vykonávaná v domácom prostredí zamestnanca - PNR, tj v rodinnom dome alebo v byte poskytnutom CDR, alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spoločným nájomcom.

Ide o veľmi zodpovednú a ročnú prácu, ktorá spočíva najmä v 24 hodinovej starostlivosti o dieťa, ktoré má špecifické potreby vzhľadom k tomu, že nemôže vyrastať vo svojej vlastnej biologickej rodine, keďže jeho rodičia mu nemôžu, nechcú, ani nevedia zabezpečiť starostlivosť.

         Hlavným profesionálnym náhradným rodičom je naplniť jednu zo základných potrieb dieťaťa, a to potrebu dieťaťa blízkej osoby, s ktorou si vytvoríte vzťah. Tento vzťah má byť vzájomný, nie jednostranný. Vzájomné puto, ktoré priaznivo ovplyvní jeho fyzický a psychický vývin, sa stane kľúčovým pre utváranie citových väzieb a sociálnych vzťahov dieťaťa v jeho ďalšom živote. Dôležité je vedieť prijať dieťa do rodiny s vedomím, že starostlivosť o dieťa v profesionálnej rodine je pre dieťa dočasným riešením a cieľom je najskôr vrátiť do pôvodnej rodiny, ak sa rodinné pomery zmenili tak, že rodičia môžu vykonávať osobnú starostlivosť o dieťa. 

Úlohy profesionálneho rodiča sú náročné a vo svojej podstate ide o životné poslanie:
a) bezpodmienečne prijať dieťa do svojej vlastnej kariéry,
b) stráviť zážitky z rodiny či stratiť traumou z opustenia,
c) uspokojiť svoje zanedbané vývinové potreby,
d) pomôcť dieťaťu pre odškodnenie podporovať jeho sebaúctu a vytvárať nádej do budúcnosti 

  • Profesionálna náhradná rodina je organizačná súčasť Centra pre deti a rodinu. Ide o domáce prostredie zamestnanca Centra, v ktorom poskytuje starostlivosť určenému počtu detí - najmenej 1 a najviac 3 deti ( v zmysle §17 Vyhlášky 103/2018 Zz MPSVR SR ) .
  • Ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie a výchovné opatrenie vykonáva v domácom prostredí zamestnanca Centra v rodinnom dome alebo v byte poskytnuté centrum pre deti a rodinu alebo v rodinnom dome alebo v byte, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, nájomcom alebo spolunájomcom ( v zmysle § 18 Vyhlášky 103/2018 Zz MPSVR SR ) .
  • Pre vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva je potrebné splniť kvalifikačný predpoklad úplného stredného vzdelania a najmenej absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti ( v zmysle §15 Vyhlášky č. 103/2018 Zz MPSVR SR ) .
  • Rozsah prípravy je 60 hodín resp. 40 hodín, pokiaľ ide o profesionálne náhradné rodičovstvo osobitný kvalifikačný predpoklad ( v zmysle § 15 a §16 Vyhlášky č. 103/2018 Zz MPSVR SR ) .
  • Profesionálny náhradný rodič je zamestnanec Centra a uplynulý čas sa na neho vzťahuje § 52 Zákonníka práce. Záujemca o vykonávanie profesionálneho náhradného rodiča musí byť fyzicky a psychicky spôsobilý. Profesionálnemu náhradnému rodičovi patrí mzda v zmysle § 120 Zákonníka práce v treťom stupni náročnosti práce plus príplatky za náročnosť v starostlivosti o deti.
  • Výška úhrad výdavkov na dieťa v profesionálnej náhradnej rodine a výška úhrad spojených s bývaním dieťaťa je vyplácaná v zmysle § 18 Vyhlášky č. 103/2018 Z. z. MPSVR SR
  • Rozhodnutie stať sa profesionálnym náhradným rodičom vyžaduje od záujmu skutočne veľké presvedčenie o tom, že túto „prácu“ chce naozaj vykonávať. Je to výrazný zásah nielen do jeho života, ale aj do života celej rodiny a často aj blízkeho okolia. Záujemca o profesionálne náhradné rodičovstvo musí byť naozaj vnútorne presvedčený o význame svojho rozhodnutia. Veľkú pozornosť treba venovať odbornej príprave na profesionálne náhradné rodičovstvo, kde sa dozviete o všetkých pozitívnych aj možných úskaliach tejto práce. Pre vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva je potrebné absolvovať kvalifikačný predpoklad úplného stredného vzdelania a minimálne absolvovať prípravu na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti, ktorá je v rozsahu 60 hodín alebo 40 hodín. 

Ak Vás zaujali informácie o profesionálnom náhradnom rodičovstve a chceli by ste sa zúčastniť odbornej prípravy v našom regióne, tak ÚPSVR, Centrum pre deti a rodinu Komárno a Centrum pre deti a rodinu Nitra organizujú prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo bezplatne .

Odbornú prípravu na profesionálne náhradné rodičovstvo organizujú aj akreditované subjekty:

Bližšie informácie na stránke OZ Návrat www.navrat.sk

Bližšie informácie na stránke Úsmev ako dar www.usmev.sk

      Úplné znenie zákonov vyhľadáte na www.slov-lex.sk