Predbežná správa z verejnej zbierky občianskeho združenia Domov Štúrovo

 

 

Názov:       Domov Štúrovo

Sídlo:         Námestie Slobody 13, 943 01 Štúrovo

                 IČO:          50 930 770 

 

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu:                                  Ing. Klaudia Jónásová

Web stránka:                                                                        www.dedsturovo.eu/OZ

Bankové spojenie:                                                                 ČSOB, a.s.

Číslo účtu verejnej zbierky:                                                     IBAN SK88 7500 0000 0040 2504 3435

Osoba zodpovedná za vykonanie verejnej zbierky:                    Ing. Klaudia Jónásová

 

Podľa zákona č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám predkladáme Predbežnú správu z verejnej zbierky evidovanej na Okresnom úrade v Nových Zámkoch.

 

Registrované číslo zbierky: 404-2017-015518

Názov zbierky:                      -

Dátum začatia zbierky:          13.10.2017

Dátum ukončenia zbierky:     14.10.2017

Verejná zbierka sa vykonávala v meste Štúrovo, počas konania tradičného jarmoku Šimona-Júdu, predajom darčekových predmetov.

 

Účelom zbierky bola podpora práce s deťmi.

 

Cieľom zbierky bolo získať finančné prostriedky na podporu činnosti DeD Štúrovo.

 

Priebeh vykonávania verejnej zbierky:

V čase od 10.00 do 18.00  od 13.10.2017 do 14.10.2017 na pešej zóne v Štúrove zóne bola vykonávaná verejná zbierka v spolupráci s deťmi a zamestnancami DeD Štúrovo.

Zbierka bola vykonávaná predajom darčekových predmetov.   

Výška príspevku z ceny predaných predmetov bude v plnej výške venovaná DeD Štúrovo.

Peňažné prostriedky v sume 542,- € boli vložené na bankový účet verejnej zbierky dňa 30.10.2017.

 

OZ ĽUDIA SO SRDCOM zverejnilo túto predbežnú správu na webovom sídle: www.dedsturovo.eu/OZ.

 

V Štúrove dňa 27.12.2017

 

 

 

______________________

Ing. Klaudia Jónásová

Štatutárny zástupca OZ

                                                                                             

Prílohy:

Bankový výpis z osobitného účtu zriadeného pre potreby verejnej zbierky, ktorý preukazuje čistý

výnos zbierky