Občianske združenie Domov Štúrovo

Domov Štúrovo je dobrovoľné mimovládne a nepolitické združenie, starajúce sa o celkový rozvoj osobnosti detí žijúcich v Centre pre deti a rodiny Štúrovo.

Občianske združenie sme založili v snahe ešte viac skvalitniť život detí, ktoré žijú v našom zariadení. Chceme im poskytovať viac pozitívnych zážitkov, viesť k rozvíjaniu ich schopností a talentu a tak budovať ich sebavedomie a sebaúctu.

Ďakujeme za pomoc pri napĺňaní našich cieľov.

Od 1.1.2019 budete môcť podporiť z 2 % z daní  naše OZ Domov Štúrovo. Finančné prostriedky budú využité na voľno časové aktivity detí. Srdečne ďakujeme!

 

                                        

Kontakt:

Sídlo: Námestie slobody 13/13, 943 01 Štúrovo                    

Email: info@cpdarsturovo.eu                                 

IČO: 50930770

Číslo účtu: SK88 7500 0000 0040 2504 3435